Dast Express - wypożyczalnia samochodów Olsztyn

Dast Express

AUTO NA WEEKEND JUŻ OD 166 PLN
Pragniemy przedstawić Państwu nową ofertę promocyjną wypożyczalni samochodowej DAST EXPRESS.
więcej informacji

Na wszelkie pytania związane z wypozyczalnią samochodów Dast Express odpowiadamy pod numerem:

508 004 801

Adres wypożyczalni.

mapa google

Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

DAST EXPRESS Sp.z o.o. Sp.k.

 

Obowiązuje od 01.10.2011

  Postanowienia ogólne:
 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe postanowienia umów najmu samochodów zawieranych przez DAST EXPRESS Sp. z o.o. Sp.k. w ramach Wypożyczalni Samochodów, w każdy sposób, ze swoimi klientami. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
 2. Najemcą samochodu może zostać osoba, która ukończyła 21 lat oraz od co najmniej roku posiada ważne prawo jazdy.
 3. W chwili odbioru samochodu klient ma obowiązek posiadać do wglądu ważny dowód osobisty oraz ważne prawo jazdy. W sytuacji gdy klientem jest obcokrajowiec - ważny paszport oraz dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów mechanicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy najmu jest wyrażenie przez Najemcę zgody na stosowanie postanowień Regulaminu oraz wysokość opłat za najem według Cennika znajdującego się na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem www.dastexpress.pl.
 5. ……………………………………………….

  Podpis Najemcy

 6. W przypadku dokonywania płatności za pomocą karty płatniczej lub kredytowej zwanej dalej Kartą, warunkiem skutecznego zawarcia umowy najmu jest wyrażenie pisemnej zgody przez Najemcę na obciążenie jego Karty płatnością na poczet czynszu najmu w wysokości 100% planowanego okresu wynajęcia pojazdu oraz Kaucji w wysokości określonej w cenniku.
 7. Dokonując wyboru formy płatności określonej w pkt 5 Regulaminu Najemca wyraża zgodę również na obciążenie swojej Karty płatnością za nienależyte wykonanie postanowień niniejszej umowy, a w szczególności zapłatę kar umownych po zakończeniu umowy najmu.
 8. ………………………………………………
  Podpis Najemcy
 9. Samochód może być kierowany wyłącznie przez osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji "DANE KIEROWCY" lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie niewymienionej w umowie najmu, jako użytkownik lub osoba reprezentująca użytkownika.
 10. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.
 11. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu, wskazanej w protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.
 12. W przypadku zmiany terminu przekazania pojazdu Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o nowym terminie przekazania pojazdu.
 13. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeśli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
 14. Wszelkie spory wynikłe na gruncie zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 15. Rezerwacja samochodu
 16. Dokonanie skutecznej rezerwacji wymaga uiszczenia opłaty w wysokości równowartości całego okresu najmu według stawki dla rodzaju rezerwowanego samochodu. W przypadku wycofania rezerwacji, na co najmniej 7 dni przed planowanym wypożyczeniem samochodu, wypożyczalnia ma prawo zatrzymać jednodniowy czynsz z uiszczonej opłaty. W przypadku wycofania rezerwacji, na co najmniej 3 dni przed - połowę opłaty. Za wycofanie rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni DAST EXPRESS zwróci klientom jednodniowy czynsz według stawki dla rodzaju rezerwowanego samochodu.

 17. Obowiązki Najemcy
 18. Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać przez granicę RP bez pisemnej zgody Wynajmującego.
 19. W szczególności zabrania się:
  • holowania innych pojazdów;
  • przekraczania dopuszczalnej ładowności;
  • palenia tytoniu w samochodzie.
  • używania radioodbiorników zamontowanych w pojazdach za wyjątkiem odtwarzaczy płyt CD i tylko w zakresie utworów przekazanych przez Wynajmującego na płytach CD przy wydawaniu pojazdu.
 20. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką zatankowany był samochód w momencie wydania go Najemcy. Za ewentualne braki paliwa, Najemca zobowiązuje się uiścić opłatę w wysokości dwukrotnej wartości brakującego paliwa obliczanej zgodnie z cennikiem stosowanym przez PKN ORLEN obowiązującym w dniu zwrotu samochodu.
 21. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w takim stanie czystości, w jakim był on w dniu odbioru. W przypadku zamiaru zwrotu samochodu w stanie czystości gorszym niż wymieniony wyżej, Wynajmujący może odmówić przyjęcia do chwili usunięcia zabrudzeń, bądź za zgodą Najemcy usunąć zabrudzenia we własnym zakresie. Za czas konieczny do poprawy czystości, bądź ich usunięcia przez Wynajmującego, opłaty nalicza się według cennika.
 22. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i, lub nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest, jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji.
 23. W czasie użytkowania wynajętego pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
  • posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC, egzemplarz umowy najmu);
  • nie pozostawiania w samochodzie przekazanych przez Wynajmującego kluczyków i dokumentów, w szczególności dowodu rej. i polisy OC;
  • zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych)
  • wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu, w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, sprawdzenie stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych.
 24. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji i w niezbędnym zakresie innych służb. Ponadto ma on obowiązek zapisać dane o wszystkich uczestnikach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych i firm, które je wydały, zanotować numer i adres Policji właściwej dla miejsca zdarzenia i nazwisko funkcjonariusza będącego na miejscu zdarzenia oraz zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją.

 25. Opłaty za najem:
 26. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia. W przypadku zwrotu samochodu przed końcem trwania umowy najmu DAST EXPRESS nie zwraca opłat za niewykorzystany okres.
 27. Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję, której wysokość ustalona jest w cenniku. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zawinionego uszkodzenia lub utraty pojazdu, a także braku dokumentów umożliwiających likwidację szkody przez firmę ubezpieczeniową. Kaucji nie zatrzymuje się, jeśli sprawcą uszkodzenia jest osoba trzecia i likwidacja szkody odbywa się z jego polisy ubezpieczeniowej.
 28. Najemca uiszcza opłatę wg stawki z Cennika znajdującego się na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem www.dastexpress.pl. Opłata za najem naliczana jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 2 godzin ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 29. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Jeżeli przedłużenie umowy najmu przekracza 24 godziny musi być dokonane w formie pisemnej wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty za wynajem. Poinformowanie Wynajmującego o zamiarze wydłużenia umowy w czasie krótszym, niż 12 godzin przed upływem terminu, na który umowa została zawarta lub brak informacji o zamiarze przedłużenia, będzie podstawą do naliczenia kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości opłaty za okres, w jakim samochód był użytkowany, bez zgody Wynajmującego.
 30. W przypadku braku terminowego uiszczenia opłaty za najem, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmowany samochód.
 31. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.
 32. W przypadku zwłoki w zwrocie samochodu lub braku zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy najmu przed upływem czasu, na jaki została zawarta, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości opłaty za każdą dobę zwłoki. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy opłatą za nieterminowy zwrot zgodną z Cennikiem, a ponadto kosztami odbioru samochodu według stawek wynikających z Cennika.

 33. Przeglądy, naprawy i części:
 34. Najemca jest odpowiedzialny za brak części lub wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania lub zabezpieczenia samochodu i, lub utraty dokumentów. W przypadku zagubienia dokumentów lub kluczyków do samochodu zostanie naliczona opłata zgodna z Cennikiem, a ponadto opłaty za wynajem według Cennika do czasu odtworzenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyka.
 35. Najemca przyjmuje do wiadomości, konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie nie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy.
 36. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów wynajmowanego samochodu. Nie dotyczy wymiany przepalonych żarówek lub uszkodzonych kół.

 37. Uszkodzenia pojazdu
 38. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu na skutek awarii powstałej z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo zastąpienia pojazdu innym, o podobnym standardzie, a w przypadku braku możliwości zastąpienia zwrot opłat za niewykorzystany okres. Nie dotyczy wymiany przepalonych żarówek lub uszkodzonych kół.
 39. Jeżeli kierowca spowodował wypadek znajdując się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dodatkowego odszkodowania za poniesioną szkodę.

 40. Ubezpieczenia pojazdu. Zakres odpowiedzialności.
 41. Samochód posiada ubezpieczenie OC zwalniające Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji z winy innego uczestnika ruchu. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy.
 42. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i pokrywa szkody za:
  • umyślne uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy;
  • uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości na danej drodze, albo też w razie dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego;
  • szkody spowodowane przez najemcę, gdy zbiegł z miejsca wypadku;
  • szkody powstałej, gdy osobą kierującą nie była osoba wymieniona w umowie najmu;
  • włamania, w wyniku, którego skradziono radio lub panel - całkowity koszt naprawy szkody oraz koszt radia lub panela ponosi Najemca, a ponadto opłaty za wynajem według Cennika do czasu naprawienia szkody;
  • uszkodzeń powstałych wewnątrz przestrzeni ładunkowej na skutek nie właściwego zabezpieczenia przewożonego ładunku - całkowity koszt naprawy szkody ponosi Najemca, a ponadto opłaty za wynajem według Cennika do czasu naprawienia szkody g. kradzieży samochodu, po której Najemca nie zwrócił Wynajmującemu kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego samochodu, oraz kradzieży samochodu, w którym nie zostały włączone wszystkie urządzenia antykradzieżowe - całkowity koszt ponosi Najemca;
 43. Szkody nieujęte w punkcie 34 objęte są udziałem własnym zgodnym z Cennikiem, a powyżej udziału własnego doliczone zostanie 20% szkody oraz opłaty za wynajem według Cennika do czasu naprawienia szkody;
 44. Najemca może wykupić zniesienie udziału własnego zgodne z Cennikiem, które zwalnia od odpowiedzialności opisanej w punkcie 34 podpunkt e oraz w punkcie 35.
 45. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie przez Najemcę.
 46. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
 47. Najemca został poinformowany o monitoringu pojazdu.
.............................
Podpis Najemcy
Copyright (C) Dast Express